Garancija je instrument obezbeđenja kojim banka izdavalac, na zahtev klijenta, preuzima neopozivu obavezu da na zahtev plati garantovani iznos korisniku garancije, kao nadoknadu za neplaćanje ili nečinidbu od strane nalogodavca, a za koga će banka da plati obavezu.

Postoje različiti tipovi garancija, kao što su:

  • Carinska garancija
  • Garancija za povraćaj avansa
  • Licitaciona ili tenderska garancija
  • Garancija za dobro izvršenje posla
  • Garancija za obezbeđenje plaćanja
  • Garancija za otplatu kredita itd.

Prednosti za korisnika:

  • U svim svojim oblicima, garancija obezbeđuje sigurnost korisniku da će od banke dobiti nadoknadu za svako neplaćanje ili nečinidbu od strane njegovog ugovornog partnera.

Prednosti za nalogodavca:

  • Koristeći ime svoje banke, nalogodavac obezbeđuje bolju poziciju i bolje pregovaračke uslove, a takođe je i zaštićen od nemarnosti korisnika.

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank