Revolving linijom za izdavanje garancija pokriveni su svi tipovi domaćih I inostranih garancija:

 • za obezbeđenje plaćanja
 • carinske garancije
 • za ispunjenje obaveza u garantnom roku
 • za povraćaj avansa
 • tenderske garancije
 • licitacione garancije
 • kontragarancije
 • garancije za dobro izvršenje posla

Uslovi revolving linije

 • Iznos linije: U skladu sa klijentovim potrebama i kreditnom sposobnošću
 • Valuta linije: Revolving linija može biti u dinarima, bez valutne klauzule ili sa valutnom klauzulom u evrima ili u stranoj valuti (EUR, USD, CHF, RUB)
 • Obračun kamate u slučaju docnje: U skladu sa ugovorom.
 • Naknade: Naknada se obračunava i naplaćuje u skladu sa tarifom Banke i to:
  • unapred, jednokratno
  • kvartalno, unapred i to poslednjeg dana tekućeg kvartala za naredni kvartal
 • Instrumenti obezbeđenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti: Menice, Solidarni dužnici, Hipoteka, Depozit, Zaloga, Zaloga na potraživanjima, Garancije, Druga vrsta obezbeđenja.

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank