Valuta: RSD
Ciljna grupa: Pravna lica
Uslovi: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Iznos: U zavisnosti potreba i kreditne sposobnosti klijenta 
Period otplate: Menice se mogu avalirati i dugoročno kada su u korist javnih institucija i  kompanija. Menice u korist ostalih pravnih lica se avaliraju samo kratkoročno.
Naknade: U skladu sa dokumentom „Tarifa naknada“

Obračun naknade
Naknada se obracunava i naplacuje:

  • unapred, jednokratno
  • kvartalno, unapred i to zadnjeg dana tekućeg kvartala za naredni kvartal

Ugovorena kamatna stopa za docnju: Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom "Kamatne stope".

Instrumenti obezbeđenja
Traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta:

  • Menice
  • Solidarni dužnici
  • Hipoteka
  • Depozit
  • Zaloga
  • Zaloga na potraživanjima
  • Garancije
  • Druga vrsta obezbeđenja

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank